oferta

centrum

Zadania Centrum to:

 • prowadzenie kształcenia na studiach podyplomowych, w tym studiów Master of Business Administration, oraz prowadzenie innych form kształcenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • prowadzenie badań trans- i interdyscyplinarnych na rzecz postępu technologicznego i społecznego,
 • promowanie polskiej nauki na świecie, w szczególności poprzez wspieranie działań publikacyjnych
  w wysoko punktowanych czasopismach i prestiżowych wydawnictwach,
 • działalność kulturalna, organizacyjna i usługowa, w tym pozyskiwanie i realizacja projektów UE, NCBR, NCN, FNP, MNiSW, RPO, ERC,
 • organizowanie międzynarodowych konferencji, kongresów, debat i spotkań naukowych,
 • rozwój infrastruktury naukowo-badawczej,
 • popularyzowanie wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym, generowanie know-how oraz własności intelektualnej,
 • włączanie wybitnych uczonych z całego świata, reprezentantów różnych dziedzin wiedzy, w krajowe badania,
 • inicjowanie udziału Politechniki Śląskiej w specjalistycznych projektach i programach o charakterze interdyscyplinarnym, finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych,
 • organizowanie praktyk oraz staży naukowych, w tym doktoranckich, w szczególności w uczelniach zagranicznych notowanych w pierwszej setce głównych list ARWU, THE, QS,
 • powoływanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz prowadzenie badań naukowych
  o interdyscyplinarnym charakterze, uwzględniając wszystkie dyscypliny,
 • umiędzynarodowienie badań naukowych i kreowanie innowacji społeczno-technologicznych,
 • integrowanie środowisk naukowych i pozanaukowych (gospodarczych, politycznych, kulturowych, przedstawicieli społeczności itp.) o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
 • integrowanie wszystkich jednostek organizacyjnych Politechniki Śląskiej, przez powoływanie zespołów projektowych i badawczych.

Działalność Centrum ma zasięg międzynarodowy.

Partnerami Centrum są:

 1. School Of Management, Cranfield University
 2. Department of Informatics Engineering, Faculty of Engineering of the University of Porto
 3. Technical University of Kosice, Faculty of Aeronautics
 4. EA European Academy of Technology and Innovation Assessment GmbH.

Kolejni partnerzy będą dołączani systematycznie w trakcie rozwoju Centrum, współtworząc światowe miejsce interdyscyplinarnych badań i przedsięwzięć naukowych.