KONFERENCJE

Rozpoczęliśmy cykl konferencji organizowanych pod hasłem przewodnim „Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy”, wspierając interdyscyplinarną współpracę naukową reprezentantów dyscyplin nauk społecznych, humanistycznych i technicznych.

Celem zapoczątkowanej serii konferencji, pod wspomnianym hasłem, jest wspólna refleksja i dyskusja o systemowym, interdyscyplinarnym charakterze, prezentacja rezultatów badań, nawiązanie współpracy naukowej, wymiana myśli badaczy zainteresowanych postępem społecznym i technologicznym. Jej walorem, co podkreślamy przy każdym naszym spotkaniu, jest niewątpliwie integrowanie polskiego i zagranicznego środowiska akademickiego, systemowość wypracowanych rozwiązań oraz interdyscyplinarność zagadnień, co chciałabym ukazać i w tym numerze.

Corocznie dedykujemy nasze rozważania innym zagadnieniom, które wynikają z bieżących trudności, dla których próby poszukiwania rozwiązań podejmujemy wspólnie.

Wracając wstecz, każdego roku temat przewodni dotyczył innych, ważnych zagadnień:

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa

II konferencja: zakres współpracy na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

III konferencja: zakres współpracy na rzecz poprawy monitorowania potrzeb i zjawisk na rynku pracy

IV konferencja: zakres współpracy na rzecz kooperacji, współpracy, przyjaźni

V konferencja: zakres współpracy na rzecz promocji i rozwoju badań interdyscyplinarnych

VI konferencja: zakres współpracy na rzecz: innowacji społecznych

VII konferencja: zakres współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa

VIII konferencja: zakres współpracy na rzecz perspektyw rozwoju Przemysłu 4.0.

W roku 2019 planowana jest IX konferencja: zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów zdrowotnych, a w roku 2020 jubileuszowa X konferencja: zakres współpracy na rzecz postępu społecznego i technologicznego