KONFERENCJE

Rozpoczęliśmy cykl konferencji organizowanych pod hasłem przewodnim „Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy”, wspierając interdyscyplinarną współpracę naukową reprezentantów dyscyplin nauk społecznych, humanistycznych i technicznych.

Celem zapoczątkowanej serii konferencji, pod wspomnianym hasłem, jest wspólna refleksja i dyskusja o systemowym, interdyscyplinarnym charakterze, prezentacja rezultatów badań, nawiązanie współpracy naukowej, wymiana myśli badaczy zainteresowanych postępem społecznym i technologicznym. Jej walorem, co podkreślamy przy każdym naszym spotkaniu, jest niewątpliwie integrowanie polskiego i zagranicznego środowiska akademickiego, systemowość wypracowanych rozwiązań oraz interdyscyplinarność zagadnień, co chciałabym ukazać i w tym numerze.

Corocznie dedykujemy nasze rozważania innym zagadnieniom, które wynikają z bieżących trudności, dla których próby poszukiwania rozwiązań podejmujemy wspólnie.

Wracając wstecz, każdego roku temat przewodni dotyczył innych, ważnych zagadnień:

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa

II konferencja: zakres współpracy na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

III konferencja: zakres współpracy na rzecz poprawy monitorowania potrzeb i zjawisk na rynku pracy

IV konferencja: zakres współpracy na rzecz kooperacji, współpracy, przyjaźni

V konferencja: zakres współpracy na rzecz promocji i rozwoju badań interdyscyplinarnych

VI konferencja: zakres współpracy na rzecz: innowacji społecznych

VII konferencja: zakres współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa

VIII konferencja: zakres współpracy na rzecz perspektyw rozwoju Przemysłu 4.0.

W roku 2019 planowana jest IX konferencja: zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów zdrowotnych, a w roku 2020 jubileuszowa X konferencja: zakres współpracy na rzecz postępu społecznego i technologicznego

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników konferencji 

1.         Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
 2. przez e-mail: RR1@polsl.pl
  Inspektor ochrony danych

Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
 2. przez e-mail: iod@polsl.pl
  Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w  Międzynarodowej Konferencji: Nauki Humanistyczno-społeczne i Techniczne – zakres współpracy na rzecz postępu technologicznego i społecznego komunikowania się z uczestnikami w celu organizacji konferencji, udokumentowania jej przebiegu, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę organizowanych przez Politechnikę Śląską – także w celu wysłania takich informacji w przyszłości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w przypadku tej konferencji oraz odrębnie w przypadku innych konferencji bądź wydarzeń organizowanych przez administratora). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie – co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
Okres przechowywania danych osobowych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konferencji będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej konferencji przez uczelnię. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

 • Odbiorcy danych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa. 

 • Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania konferencji, będą wykonywane w jej trakcie fotografie, które zostaną opublikowane na stronach internetowych i w materiałach informacyjnych należących do Politechniki Śląskiej.