zarejestruj się

Formularz Zgłoszeniowy

  Klauzula informacyjna RODO dla uczestników konferencji 

  1.         Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem w następujący sposób:

  1. listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
  2. przez e-mail: RR1@polsl.pl
   Inspektor ochrony danych

  Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

  1. listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
  2. przez e-mail: iod@polsl.pl
   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w  Międzynarodowej Konferencji: Nauki Humanistyczno-społeczne i Techniczne – zakres współpracy na rzecz postępu technologicznego i społecznego komunikowania się z uczestnikami w celu organizacji konferencji, udokumentowania jej przebiegu, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę organizowanych przez Politechnikę Śląską – także w celu wysłania takich informacji w przyszłości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w przypadku tej konferencji oraz odrębnie w przypadku innych konferencji bądź wydarzeń organizowanych przez administratora). 

  • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie – co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
  • Okres przechowywania danych osobowych

  Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konferencji będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej konferencji przez uczelnię. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

  • Odbiorcy danych

  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa. 

  • Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych.

  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

  Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania konferencji, będą wykonywane w jej trakcie fotografie, które zostaną opublikowane na stronach internetowych i w materiałach informacyjnych należących do Politechniki Śląskiej.