TALENT HUB

Talent HUB to inicjatywa która zrzesza ambitnych, przedsiębiorczych i kreatywnych studentów Politechniki Śląskiej. 

Talent HUB stanowi pomost współpracy pomiędzy przedstawicielami świata nauki i biznesu. Działania Talent HUB skoncentrowane są na podniesieniu kompetencji młodych ludzi przygotowujących się do wejścia na rynek pracy

Członkostwo w Talent HUB zapewnia studentom przynależność do środowiska ludzi przedsiębiorczych, którzy podejmują samodzielną inicjatywę w rozwoju osobistym.  Wsparcie firm będących Partnerami biznesowymi w projekcie Talent HUB, umożliwia młodym ludziom lepszy start w przyszłość zawodową poprzez dostęp do know-how przemysłu 4.0, wizyty studyjne w zakładach pracy, praktyki i staże, profesjonalne doradztwo zawodowe oraz udział w wydarzeniach branżowych, wykładach, prezentacjach, warsztatach, szkoleniach kształtujących kompetencje zawodowe. Projekt Talent HUB tworzy również ramy do wyłonienia Talentów, najzdolniejszych studentów o wysokim potencjale rozwojowym, którzy dzięki udziałowi w projekcie będą mogli w bardziej świadomy sposób zaplanować swoją przyszłość i ścieżkę kariery zawodowej.

Cele inicjatywy Talent HUB: 

 1. Zbudowanie partnerstwa pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym.
 2. Wyposażenie młodych ludzi w niezbędne kompetencje, które pomogą im poradzić sobie w świecie pełnym zmian (tzw. kompetencje przyszłości).
 3. Budowanie świadomości studentów w ocenie swojego potencjału zawodowego
  i wyboru przyszłego pracodawcy.
 4. Stworzenie oferty działań edukacyjno – biznesowych przygotowujących studentów do wejścia na rynek pracy.
 5. Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości członków Talent HUB.
 6. Wsparcie najzdolniejszych osób w profesjonalnym doradztwem zawodowym.
 7. Zapewnienie lepszego startu młodym ludziom w przyszłość zawodową.
 8. Promocja realizacji różnych form działalności inicjatywy Talent HUB w tym promocja oferty edukacyjnej Politechniki Śląskiej.
 9. Promowanie działalności biznesowej Partnerów projektu Talent HUB.

Działania Talent HUB

 1. Przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, prelekcji, prezentacji, webinariów dla członków Talent HUB.
 2. Organizowanie konferencji, seminariów edukacyjnych rozwijających umiejętności odnalezienia się na rynku pracy.
 3. Inicjowanie dyskusji oraz debat nt. rozwoju kompetencji zawodowych.
 4. Udział w wizytach studyjnych w połączeniu ze zwiedzaniem firm Partnerów biznesowych Talent HUB.
 5. Wsparcie w zakresie organizacji praktyk i staży studenckich u Partnerów biznesowych na terenie ich przedsiębiorstw. 
 6. Organizowanie konkursów, hakatonów, targów, wystaw, itp. rozwijających inicjatywę
  w działaniu i kompetencje przedsiębiorcze studentów.
 7. Inicjowanie profesjonalnych spotkań doradczych oraz sesji mentorskich.
 8. Autopromocję zdolnych studentów (tzw. talentów) wśród pracodawców.
 9. Promocję dobrych praktyk i efektywnych rozwiązań stosowanych w świecie biznesu.
 10. Wymianę informacji i wiedzy między członkami Talent HUB.
 11.  Współpracę̨ z przedsiębiorcami, władzami uczelni i innymi organizacjami
  w środowiskach biznesowych, edukacyjnych, społecznych i zawodowych.
 12. Promocję przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie Talent HUB.
 13. Redagowanie i wydawanie publikacji oraz materiałów szkoleniowych.
 14. Działalność informacyjną i promocyjną Talent HUB.

Kto może uczestniczyć w działaniach Talent HUB

 1. Uczestnikiem Talent HUB może być studentka i student Politechniki Śląskiej.
 2. Prawa i obowiązki Uczestnika inicjatywy Talent HUB obejmują:
  • Udział w zgłoszonych działaniach realizowanych w Talent HUB,
  • Możliwość kontaktu z przedsiębiorcami i wypracowywanie ścieżek rozwoju,
  • Korzystanie ze szkoleń i innych przedsięwzięć organizowanych przez przedsiębiorców,
  • Możliwość korzystania z mentoringu i usług doradczych, 
  • Udział w projektach, konkursach i innych działaniach realizowanych w ramach inicjatywy Talent HUB,

Studentka i student, zgłasza uczestnictwo w działaniach Talent HUB poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa.