patent iventors

Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe Twórców Patentów (nr rej. RD-260/2019/2020), działające przy Międzynarodowym Centrum Badań Interdyscyplinarnych Politechniki Śląskiej, zrzesza studentów studiów I, II i III stopnia.
Oficjalna nazwa koła w języku angielskim to Student Interdisciplinary Research Club of Patent Inventors, a skrócona jego nazwą to Patent Iventors.

Głównym celem działalności koła naukowego jest zainteresowanie studentów pracą naukową, badawczą i twórczą oraz stworzenie możliwości tworzenia wynalazków i zgłoszeń patentowych o charakterze konstrukcyjnym i technologicznym.

Działalność w kole naukowym ukierunkowana jest na zwiększenie aktywności naukowej, twórczej i popularyzatorskiej poprzez współpracę z pracownikami naukowymi oraz organizacjami społecznymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorstwami, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Tworzenie własnych zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych i znaków towarowych pozwala członkom koła naukowego na rozwijanie pasji związanych z innowacyjnością i twórczym myśleniem, a także umożliwia nabycie praktycznych umiejętności tworzenia wynalazków.

W ramach uczestnictwa w kole naukowym możliwe jest nabycie przez studentów efektów kształcenia z przedmiotów: ochrona własności intelektualnej, podstawy zarządzania, przedsiębiorczość, organizacja pracy i ergonomia.

Koło z uwagi na swój zakres posiada patronat merytoryczny:

  1. Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej,
  2. Biura Rzecznika Patentowego Politechniki Śląskiej,
  3. Ośrodka Informacji Patentowej i Normalizacyjnej Biblioteki Politechniki Śląskiej (PatLib),
  4. Dr inż. Jerzego Lamparta – Dziekana Okręgu Śląskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Główną metodą pracy ze studentami jest tzw. mentoring, w którym Zespół pracowników akademickich, reprezentujący różne dyscypliny i jednostki podstawowe dzieli się wiedzą w zakresie przygotowywania procedur zgłoszeń patentowych krajowych i europejskich, z wykorzystaniem profesjonalnego wsparcia administracyjnego – rzeczników patentowych, specjalistów od przeglądów baz danych.
Studenci są włączani w profesjonalne prace w procesie learning by doing, stając się pełnoprawnymi współtwórcami, uczestniczą na każdym etapie zgłaszania wynalazku.

Jako Centrum, kierujemy się zasadą ponadnarodowości, zależy nam na rozszerzeniu współpracy międzynarodowej, dlatego zaprosiliśmy kilku na razie ekspertów z doświadczeniem w ocenie zgłoszeń patentowych i sukcesami w tym obszarze do naszego zespołu ekspertów mentorów, współpracujących zdalnie ze studentami

Wszystkich chętnych do przystąpienia i włączenia się w prace koła zapraszam do kontaktu: info@mcbi.pl

Poniżej deklaracja przystąpienia do koła:

Koło naukowe otrzymało dofinansownie w ramach konkursu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL 

W ramach I konkursu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 31 projektom. 

Zgodnie z Zarządzeniem  nr 54/2020 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie Regulaminu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL, w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” minimalna liczba punktów wymaganych do uzyskania finansowania wniosku wynosiła 6. Projekty uzyskały finansowanie we wnioskowanej kwocie, nie wyższej niż 5000,00 zł brutto.

Wyniki konkursu.