Dyrektor – dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ

Psycholog pracy, organizacji i zarządzania, pracownik akademicki, profesor nadzwyczajny. Autorka 6 monografii, w tym 5 w języku angielskim na temat szeroko pojętej pracy zawodowej, w szczególności pracy 4.0. i zmian w organizacjach Przemysłu 4.0. (1. Dobrowolska M., 2014: On the issues of employment flexibility. Research and conclusions, Wydawnictwo Difin, Warszawa; 2. Dobrowolska M., 2012: Employee and flexible forms of employment – a theoretical analysis and empirical studies, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa; 3. Dobrowolska M., 2012: Psychological aspects of corporate social responsibility in light of social and vocational integration of groups threatened by social exclusion – a case study, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa; 4. Dobrowolska M., 2012: Performance appraisal systems in traditional and non-traditional forms of employment, Wydawnictwo Naukowe KMB Press, Katowice; 5. Dobrowolska M., 2011: Flexible form of employment in view of unemployment problems in middle age,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków), 10 tomów książkowych pod własną redakcją naukową, 5 numerów czasopism naukowych i ponad 120 artykułów naukowych w wysokopunktowanych czasopismach i pracach naukowych, w tym 6 w czasopismach z IF. Aktywnie uczestniczyła w 45 konferencjach naukowych krajowych, 26 zagranicznych konferencjach, była organizatorem lub współorganizatorem 14 naukowych konferencji ogólnopolskich i 20 sympozjów naukowych, 4 konferencji międzynarodowych. Członek rady naukowej 4 czasopism ogólnopolskich, recenzent stały 2 czasopism naukowych.

Kierowała 4 projektami badawczymi krajowymi, zarządzając kilkunastoosobowymi zespołami, uczestniczyła w 2 międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, 3 ogólnopolskich badawczych, współfinansowanych ze środków unijnych; oraz współpracowała w opracowaniu i wdrożeniu 3 projektów implikacyjnych. W/w projekty dotyczyły zmian postępu społeczno-technologicznych.

Kierowała realizacją 12 projektów pomocowych integracji społeczno-zawodowej, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (m.in.: UDA-POKL.07.02.01-24-434/08-00; WND-POKL 07.02.02-24-070/08; WND-POKL 07.02.02-24-011/0; WND– POKL.07.02.01-24-040/12-00, WND–POKL.07.02.01-24-041/12-01; WND-POKL.07.04.00-24-012/12, WND–POKL.07.02.01-12-043/09). Za swoją działalność naukową-badawczą uzyskała wiele nagród i wyróżnień (m.in. J.M. Rektora UŚ, JM Rektora PŚ).

Zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół problematyki postępu społeczno-technologicznego, Przemysłu 4.0. i pracy 4.0. Pracuje również nad zastosowaniem wyników badań do praktyki zarządzania zasobami ludzkimi oraz realizuje szereg projektów badawczych na rzecz przemysłu. Dodatkowym obszarem zainteresowań naukowych są badania interdyscyplinarne prowadzone w wymiarze regionalnym, krajowym i ponadnarodowym.

Ma rozmaite doświadczenia dydaktyczne – prowadziła zajęcia z psychologii, zarządzania zasobami ludzkimi, ze specjalizacji psychologii pracy i organizacji, elastycznych form zatrudnienia oraz nowych form pracy 4.0., a także autorskie fakultety, seminaria magisterskie i doktoranckie. Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich na kierunku psychologia, dwóch zamkniętych przewodów doktorskich, recenzji prac doktorskich.

Na swoim koncie ma 7 zgłoszeń patentowych krajowych i 2 zgłoszenia patentowe europejskie, ukierunkowane na pracę 4.0., m.in. urządzenia peryferyjne wspierające badania psychologiczne, urządzenia monitorujące badanego w trakcie diagnozy, urządzenia do przeprowadzania psychologicznych testów i badań ilościowych, aparaturę do oceny koordynacji podzielności i przerzutności uwagi w symulowanych trudnych warunkach pracy fizycznej, aparaturę do pomiaru sprawności psychofizycznej człowieka, urządzenia do przeprowadzania psychologicznych testów w ramach przydatności zawodowej urządzeń do poprawy bezpieczeństwa, w tym na stanowisku pracy.

Ma 4 udzielone licencje na prace naukowo-badawcze w obszarze pracy 4.0., w szczególności związane z opracowaniem narzędzi diagnostycznych, testów psychologicznych, narzędzi HR, zarządzania zasobami ludzkimi, m.in. system ocen pracowniczych wraz z instruktażem, test psychologiczny do diagnozy ratowników przemysłowych, skalę do oceny klimatu bezpieczeństwa i higieny pracy, narzędzie diagnostyczne dla pracowników wykonujących prace trudne i niebezpiecznie w przemyśle, pakiet narzędzi diagnostycznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z procedurą indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej.

Członek rady naukowej i współpracownik Uniwersytetu Technicznego w Koszycach, Wydziału Lotniczego. Ma na swoim koncie kilka kilkumiesięcznych staży naukowych w ośrodkach naukowych zagranicznych, m.in. w Technicznym Uniwersytecie w Dreźnie, Uniwersytecie Porto w Portugalii, Technicznym Uniwersytet w Koszycach, Technicznym Uniwersytecie Salta w Argentynie, w Akademii Europejskiej w Niemczech.