centrum

Zadaniami Centrum są:

 1. prowadzenie kształcenia na studiach podyplomowych, w tym studiów Master of Business Administration, oraz prowadzenie innych form kształcenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 2. prowadzenie badań trans- i interdyscyplinarnych na rzecz postępu technologicznego i społecznego,
 3. promowanie polskiej nauki na świecie, w szczególności poprzez wspieranie działań publikacyjnych
  w wysoko punktowanych czasopismach i prestiżowych wydawnictwach,
 4. działalność kulturalna, organizacyjna i usługowa, w tym pozyskiwanie i realizacja projektów UE, NCBR, NCN, FNP, MNiSW, RPO, ERC,
 5. organizowanie międzynarodowych konferencji, kongresów, debat i spotkań naukowych,
 6. rozwój infrastruktury naukowo-badawczej,
 7. popularyzowanie wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym, generowanie know-how oraz własności intelektualnej,
 8. włączanie wybitnych uczonych z całego świata, reprezentantów różnych dziedzin wiedzy, w krajowe badania,
 9. inicjowanie udziału Politechniki Śląskiej w specjalistycznych projektach i programach o charakterze interdyscyplinarnym, finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych,
 10. organizowanie praktyk oraz staży naukowych, w tym doktoranckich, w szczególności w uczelniach zagranicznych notowanych w pierwszej setce głównych list ARWU, THE, QS,
 11. powoływanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz prowadzenie badań naukowych
  o interdyscyplinarnym charakterze, uwzględniając wszystkie dyscypliny,
 12. umiędzynarodowienie badań naukowych i kreowanie innowacji społeczno-technologicznych,
 13. integrowanie środowisk naukowych i pozanaukowych (gospodarczych, politycznych, kulturowych, przedstawicieli społeczności itp.) o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
 14. integrowanie wszystkich jednostek organizacyjnych Politechniki Śląskiej, przez powoływanie zespołów projektowych i badawczych.