human factor in industry

Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe Czynnik Ludzki w Przemyśle (nr rej. RD-260/2019/2020), działające przy Międzynarodowym Centrum Badań Interdyscyplinarnych Politechniki Śląskiej, zrzesza studentów studiów I, II i III stopnia.
Oficjalna nazwa koła w języku angielskim to Student Interdisciplinary Research Club of Human Factor in Industry, a skrócona jego nazwą to HUMAN FACTOR IN INDUSTRY.
Głównym celem działalności koła naukowego jest zainteresowanie studentów pracą naukową, badawczą i twórczą oraz stworzenie możliwości opracowywania metod diagnostycznych do pomiarów ilościowych i jakościowych dla kadr zatrudnionych w przemyśle, związanych z analizą potencjału zasobów ludzkich oraz instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi, kreowanie rozwiązań dotyczących zasobami ludzkimi w organizacjach w oparciu o metody case study.
Działalność w kole naukowym ukierunkowana jest na zwiększenie aktywności naukowej, twórczej i popularyzatorskiej poprzez współpracę z pracownikami naukowymi oraz organizacjami społecznymi działającymi na rzecz przemysłu, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorstwami, zarówno w kraju, jak i za granicą. W ramach uczestnictwa w kole naukowym możliwe jest nabycie przez studentów efektów kształcenia z przedmiotów:
A) PSYCHOLOGIA
B) PODSTAWY ZARZĄDZNIA,
C) PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ,
D) ORGANIZACJA PRACY I ERGONOMIA.
Koło z uwagi na swój zakres posiada patronat merytoryczny: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0., Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
Główną metodą pracy ze studentami jest tzw. mentoring, w którym Zespół pracowników akademickich, reprezentujący różne dyscypliny i jednostki podstawowe dzieli się wiedzą i umiejętnościami. Studenci są włączani w profesjonalne prace w procesie learning by doing, stając się pełnoprawnymi współtwórcami narzędzi diagnostycznych i instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi.
Jako Centrum, kierujemy się zasadą ponadnarodowości, zależy nam na rozszerzeniu współpracy międzynarodowej, dlatego zapraszamy ekspertów zagranicznych do naszego zespołu- mentorów, współpracujących zdalnie ze studentami. 
Wszystkich chętnych do przystąpienia i włączenia się w prace koła zapraszam do kontaktu z MCBI +48 32 400 30 95.

Poniżej deklaracja przystąpienia do koła:

Koło naukowe otrzymało dofinansownie w ramach I konkursu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL 

W ramach I konkursu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 31 projektom. 

Zgodnie z Zarządzeniem  nr 54/2020 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie Regulaminu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL, w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” minimalna liczba punktów wymaganych do uzyskania finansowania wniosku wynosiła 6. Projekty uzyskały finansowanie we wnioskowanej kwocie, nie wyższej niż 5000,00 zł brutto.

Wyniki konkursu.