Heroes of Social Inclusion

Koło naukowe umożliwia uczestnikom studiów I, II, III stopnia rozwijanie działalności naukowej, woluntarystycznej oraz badań związanych z włączeniem społecznym, integracją społeczno-zawodową, aktywizacją społeczno-zawodową, a także udział w pracach badawczych Laboratorium Badań i Analiz Warunków Pracy Zawodów Przemysłowych Przyszłości oraz rozwijanie działalności naukowo-dydaktycznej. Przedmiotowe Koło naukowe jest efektem realizowanego projektu, działań na rzecz grup defaworyzowanych na rynku pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, o szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, charakteryzujących się dysfunkcjami podmiotowymi i środowiskowymi. 

Włącz się do naszych działań na rzecz włączenia społecznego! Pomagamy, wspieramy, diagnozujemy, terapeutyzujemy, badamy! Działamy z najlepszymi fachowcami w branży społecznej. Możesz się naprawdę dużo nauczyć!

W ramach koła naukowego możliwe jest nabycie przez studentów efektów kształcenia z przedmiotów:
A) PSYCHOLOGIA

B) FILOZOFIA

C) PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ,

D) ORGANIZACJA PRACY I ERGONOMIA

E) SOCJOLOGIA

F) PODSTAWY ZARZĄDZANIA

Koło naukowe z uwagi na swój zakres posiada patronat merytoryczny Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

Wszystkich chętnych do przystąpienia i włączenia się w prace koła zapraszam do kontaktu z MCBI +48 32 400 30 95.

Koło naukowe otrzymało dofinansownie w ramach konkursu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL 

W ramach I konkursu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 31 projektom. 

Zgodnie z Zarządzeniem  nr 54/2020 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie Regulaminu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL, w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” minimalna liczba punktów wymaganych do uzyskania finansowania wniosku wynosiła 6. Projekty uzyskały finansowanie we wnioskowanej kwocie, nie wyższej niż 5000,00 zł brutto.