Kierownik Pracowni Badań i Analiz Zawodów Przemysłowych Przyszłości – dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. PŚ

Od 1 grudnia 1990 roku pracownik Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 1 listopada 2014 roku, pracownik Instytutu Inżynierii Produkcji (obecnie Katedry Inżynierii Produkcji) na Wydziale Organizacji i Zarządzania. W latach 2016-2019 Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju na tym wydziale, w latach 2017-2019 Dyrektor Instytutu Inżynierii Produkcji. Po reorganizacji, od 1 października 2019 roku Kierownik Katedry Inżynierii Produkcji oraz zastępca dyrektora Kolegium Studiów, którego głównym zadaniem jest koordynacja całego procesu kształcenia prowadzonego w Politechnice Śląskiej.

Aktywnie uczestniczy w pracach związanych z promocją i wdrażaniem idei Industry 4.0. Od 2018 roku jest v-ce prezesem Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. Jest to wspólna inicjatywa największej w Europie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Politechniki Śląskiej. Koordynował jednen z Priorytetowych Obszarów Badawczych Politechniki Śląskiej dotyczący Automatyzacji i Industry 4.0 w konkursie na Uczelnię Badawczą, jaka obecnie jest Politechnika Śląska.

Zainteresowania naukowe są związane z modelowaniem zjawisk fizycznych, przepływów gazów i cieczy oraz analizą układów mechatronicznych. Obejmują także badania stanowiskowe w warunkach rzeczywistych złożonych układów i obiektów technicznych i zjawisk fizycznych. Zainteresowania koncentrują się w dziedzinie nauk techniczno-inżynierskich w dyscyplinach inżynieria mechaniczna i produkcji oraz górnictwo, energetyka i ochrona środowiska. W ostatnim okresie zainteresowania te skupiają się na zagadnieniach związanych z Industry 4.0, Smart City, Circular Economy and Sustainable Economy i obejmują szeroko rozumianą cyfryzację gospodarki oraz badania systemów cyber-fizycznych.

Dorobek naukowy obejmuje ponad 270 pozycji literaturowych, w tym w renomowanych czasopismach o zasięgu światowym. Liczba publikacji ujętych w bazie JCR wynosi 21, Impact Factor wynosi ponad 35, kilkadziesiąt pozycji indeksowanych w bazach Web of Science i  Scopus, Indeks Hirscha wg. bazy WoS wynosi 9, a wg bazy Scopus 12, na swoim koncie ma 17 patentów oraz 28 zgłoszeń patentowych. Autor 5 monografii, kilkunastu rozdziałów w monografiach, redaktor opracowań monograficznych. Posiada wiele nagród i wyróżnień za osiągniecia naukowe oraz praktyczne. W 2008 roku został nagrodzony najwyższym studenckim wyróżnieniem – „Złota Kreda” przyznawanym przez Studentów.

Szeroko współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz zagranicznymi ośrodkami naukowymi z Niemiec, Czech , Słowacji, Ukrainy, Rosji, Turcji i USA. Jest Reviewer Board Member w czasopiśmie Energies (ISSN 1996-1073) wydawnictwa MDPI, recenzentem wielu renomowanych czasopism ujętych w bazie JCR.