Usługi Publiczne (brak naboru w 2024)

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Master of Business Administration o profilu Usługi Publiczne (MBA w Sektorze Publicznym) nabywa interdyscyplinarnych, zaawansowanych kompetencji menedżerskich. Absolwent zdobywa wiedzę w oparciu o najnowsze osiągniecia współczesnych dyscyplin: ekonomii i finansów, zarządzania, psychologii, prawa, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz wielu innych. Program MBA Usługi Publiczne został przygotowany w oparciu o standardy jednej z 3 najbardziej prestiżowych, światowych akredytacji AMBA (Association of Master of Business Administration), a obecnie poddawany jest akredytacji BGA, co umożliwia absolwentom uzyskanie dyplomu o uznanej, międzynarodowej randze. W ramach ścieżki kształcenia specjalności Usługi Publiczne. Absolwent poza standardową 550 godzinną ścieżką dydaktyczno-menedżerską nabywa wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie poniższych zagadnień:

1. Modele funkcjonowania administracji publicznej w wybranych krajach europejskich;
2. Standardy pracy pracowników administracji publicznej;
3. Cyberbezpieczeństwo administracji publicznej w Polsce;
4. Rewolucja techniczna w zarządzaniu publicznym – E-administracja i administracja w wirtualnym środowisku;
5. Partnerstwo publiczno-prywatno-społeczne;
6. Zamówienia publiczne i informacja publiczna;
7. Operacjonalizacja zarządzania projektami;
8. Pozasystemowe źródła finansowania działalności podmiotów administracji publicznej;
9. Zarządzanie finansowe w administracji publicznej – WPFP, budżet zadaniowy, kontrola zarządcza, reguła wydatkowania;
10. Technologie 4.0. w instytucjach publicznych;
11. Uwarunkowania sukcesu i porażki menedżerów działających w sektorze publicznym i społecznym.

Ścieżka specjalizacyjna obejmuje 120 godzin dydaktycznych, w tym wizyty studyjne w krajowych i zagranicznych firmach oraz spotkania z uznanymi autorytetami. Standard nowatorskich metod uczenia obejmuje także learning by doing, gry menedżerskie, design thinking, case studies i inne interaktywne formy zajęć. Studia realizowane będą na terenie kampusu w Rybniku w Centrum Kształcenia Ustawicznego PŚ i na terenie kampusu w Gliwicach. 

UCZELNIA PARTNERSKA: Nyenrode Business University w Niderlandach

PARTNERZY STRATEGICZNI PROFILU: Śląski Związek Gmin i Powiatów, Subregion Północny Województwa Śląskiego, Subregion Zachodni Województwa Śląskiego. 

KRYTERIA PRZYJĘĆ: Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich przygotowujący się do pracy w roli menedżerów w sektorze publicznym

KRYTERIA PRZYJĘCIA NA STUDIA

– poprawna rejestracja w systemie rekrutacyjnym
– pozytywny wynik w postępowaniu selekcyjnym, składającym się z:
a) egzaminu w formie testu kompetencyjnego typu GMAT
b) rozmowy kwalifikacyjnej
c) weryfikacji zaświadczeń dotyczących doświadczenia menedżerskiego. tj. minimum 3 letniego stażu na stanowisku/stanowiskach kierowniczych (prowadzenie własnej działalności gospodarczej, umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt menedżerski). Prosimy o dostarczenie zaświadczenia od pracodawcy lub wpisu do CEDG/KRS, lub poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów poświadczających powyższą informację.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 20 000 zł (5 000 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 lata / 4 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ: Miejsce odbywania zajęć: Rybnik, Gliwice

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Joanna Mrowiec-Denkowska, tel. 32 400 30 95

link do rekrutacji: irk.polsl.pl