Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna (rekrutacja 2023)

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Master of Business Administration o profilu Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna (MBA Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna) nabywa interdyscyplinarne, zaawansowane kompetencje menedżerskie. Absolwent zdobywa wiedzę w oparciu o najnowsze osiągnięcia współczesnych dyscyplin: ekonomii i finansów, zarządzania, psychologii, prawa, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz wielu innych. Program MBA Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna został przygotowany w oparciu o standardy jednej z 3 najbardziej prestiżowych, światowych akredytacji AMBA (Association of Master of Business Administration), a obecnie poddawany jest akredytacji BGA, co umożliwi absolwentom uzyskanie dyplomu o uznanej, międzynarodowej randze. Absolwent poza standardową 550 godzinną ścieżką dydaktyczno-menedżerską nabywa wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie poniższych zagadnień:

1. Dekarbonizacja energetyki i przemysłu w UE i na świecie;
2. Polityka energetyczna, strategie wodorowe, rynek energii i paliw: studia przypadku;
3. Aspekty środowiskowe w łańcuchu wartości gospodarki wodorowej (Gospodarka o Obiegu Zamkniętym, LCA, LCT);
4. Decentralizacja energetyki a bezpieczeństwo energetyczne;
5. Wodór magazynem energii a lokalne samobilansowanie. Stan sieci elektro-energetycznej;
6. Realizacja projektów pozasystemowych, wodorowych, rozproszonych, GOZ;
7. Infrastruktura wodorowa – wymagania, kontrola, monitoring / Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym na instalacjach wodorowych;
8. Zastosowanie i jakość wodoru w przemyśle, transporcie i energetyce;
9. Uwarunkowania prawne i finansowe inwestycji wodorowych (doliny wodorowe);
10. Transformacja energetyczna – rola, znaczenie, ocena i perspektywy;
11. Cyberbezpieczeństwo;
12. Ocena technologii i produktu.

Ścieżka specjalizacyjna obejmuje 120 godzin dydaktycznych, w tym wizyty studyjne w krajowych i zagranicznych firmach oraz spotkania z uznanymi autorytetami. Standard nowatorskich metod uczenia obejmuje także learning by doing, gry menedżerskie, design thinking, case studies i inne interaktywne formy zajęć.

Dyrektywy i regulacje prawne wprowadzane przez organy Unii Europejskiej oraz presja środowiskowa wraz z postępem technologicznym wpływają istotnie na kształt sektora energetycznego w naszym kraju. Światowe trendy i ograniczone zasoby powodują konieczność poszukiwania nowych rozwiązań wpływających na efektowność wykorzystania surowców. Optymalne zarządzanie procesem produkcji, logistyką energii, jej magazynowaniem i sterowaniem stroną popytową stanowić będzie wyzwanie najbliższej przyszłości. Wychodząc naprzeciw tym dylematom Politechnika Śląska wraz z Nyenrode Business University w  Niderlandach oraz globalną korporacją Veolia, przygotowały program studiów podyplomowych MBATechnologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna. Misją MBA Politechniki Śląskiej jest rozwijanie silnych liderów zarządzania i technologii przyszłości, mających pozytywny wpływ na postęp technologiczny i społeczny, gotowych stawić czoła wyzwaniom współczesności.

Rozbudowany program nauczania o charakterystyce związanej z zarządzaniem, wodorem i transformacją energetyczną wyposaży słuchaczy w kompleksową wiedzę, poszukiwane na rynku pracy kompetencje, a także istotnie wpłynie na kształt przeprowadzanej transformacji energetycznej w naszym kraju. Studia MBA w Politechnice Śląskiej to interdyscyplinarny program zaawansowanych kompetencji menedżerskich wykorzystujący najnowsze osiągnięcia wielu współczesnych dyscyplin: ekonomii i finansów, zarządzania, psychologii, prawa, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz wielu innych. Program został przygotowany w oparciu o standardy jednej z 3 najbardziej prestiżowych, światowych akredytacji AMBA (Association of Master of Business Administration), co umożliwia uzyskanie dyplomu o uznanej, międzynarodowej randze.

Absolwent zdobywa prestiżowy dyplom ukończenia studiów MBA sygnowany przez Politechnikę Śląską – jedną z 10 uczelni badawczych w Polsce oraz Nyenrode Business University w Niderlandach – jeden z najlepszych biznesowych uniwersytetów w Europie. Forma studiów daje możliwość słuchaczom łączyć MBA z codziennymi obowiązkami, dzięki formule weekendowej (soboty i niedziele) oraz hybrydowej (on-line i stacjonarnie) w języku polskim i angielskim z opcją gwarantowanych tłumaczeń. W skład kadry dydaktycznej wchodzą najwyższej klasy krajowi i międzynarodowi eksperci. Studia oferują innowacyjne formy kształcenia, gdzie ponad połowa zajęć prowadzona jest przez praktyków w formie gier menedżerskich, learning by doing, design thinking, case study, symulacji zarządczych oraz projektów zespołowych. Dopełnieniem są bez wątpienia wizyty w topowych krajowych i zagranicznych podmiotach oraz sesja wyjazdowa do uczelni partnerskiej, czyli Nyenrode Busines Universitet w Niderlandach. Absolwenci studiów są ponadto zwolnieni z obowiązku egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Politechnika Śląska jako nowoczesny uniwersytet techniczny od lat z powodzeniem kształci kadry dla przemysłu zaawansowanych technologii. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w programie studiów MBA Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna.

UCZELNIA PARTNERSKA: Nyenrode Business University w Niderlandach

PARTNER STRATEGICZNY PROFILU: Grupa Veolia  

KRYTERIA PRZYJĘĆ: Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich przygotowujący się do pracy w roli menedżerów w sektorze technologii wodorowych i transformacji energetycznej.

KRYTERIA PRZYJĘCIA NA STUDIA

– poprawna rejestracja w systemie rekrutacyjnym
– pozytywny wynik w postępowaniu selekcyjnym, składającym się z:
a) egzaminu w formie testu kompetencyjnego typu GMAT
b) rozmowy kwalifikacyjnej
c) weryfikacji zaświadczeń dotyczących doświadczenia menedżerskiego. tj. minimum 3 letniego stażu na stanowisku/stanowiskach kierowniczych (prowadzenie własnej działalności gospodarczej, umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt menedżerski). Prosimy o dostarczenie zaświadczenia od pracodawcy lub wpisu do CEDG/KRS, lub poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów poświadczających powyższą informację.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 29 500 zł (7 375 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 lata / 4 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ: Miejsce odbywania zajęć: Rybnik, Gliwice

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Joanna Mrowiec-Denkowska, tel. 32 400 30 95

link do rekrutacji: irk.polsl.pl