Moduły tematyczne

PLAN STUDIÓW
Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV
W Ć S L W Ć S L W Ć S L W Ć S L
Zarządzanie sobą i zespołem 5 5
Etykieta i kreowanie własnego wizerunku 5 5
Zarządzanie finansowe, budżetowanie, controlling 10 25
Prawo cywilne, handlowe i postępowanie podatkowe 15 10
Rachunkowość finansowa i zarządcza 15 10
Strategie biznesowe i projekty menedżerskie 15
Nowe technologie w zarządzaniu 5 10
Nowoczesne zarządzanie, metody badań biznesowych i umiejętności doradcze 10 10
Psychologia pracy, organizacji i zarządzania 5 5
PR, marketing i media 5 15
Ekonomia menedżerska (makro i mikro) 10 20
Zarządzanie zasobami ludzkimi i jego narzędzia 5 15
Trening umiejętności kierowniczych, przywódczych i przedsiębiorczych 5 15
Metody ilościowe i statystyka biznesowa 10 10
Etyka, zarządzanie ryzykiem i decyzje biznesowe 5 5
Zarządzanie zmianą w kontekście postępu społecznego i technologicznego 10 10
Spotkanie z praktykiem/Guest speaker 30
Sesja wyjazdowa krajowa/Company visit w świecie 10 10
Trening umiejętności menedżerskich 150
Sektor ochrony zdrowia w Polsce, UE i na świecie i Polityka ochrony zdrowia – uwarunkowania społeczne, demograficzne, prawne i ekonomiczne 20
Inżynierskie wspomaganie sektora ochrony zdrowia 5 5
Nowe technologie w ochronie zdrowia 5 5
Inteligentna organizacja: zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników zakładów ochrony zdrowia 5 5
Rynek usług medycznych publicznych i niepublicznych / Standardy międzynarodowe w kształtowaniu rynku usług medycznych 5 5
Prawna odpowiedzialność menedżera podmiotu leczniczego oraz prawne aspekty oceny wyrobów medycznych i działalności podmiotów leczniczych 5 5
Źrodła finansowania w placówkach leczniczych oraz finansowanie działalności podmiotów leczniczych i kontraktowanie świadczeń 5 5
Kierunki usprawnień w ochronie zdrowia 5 5
Zarządzanie jakością i akredytacja w ochronie zdrowia 5 5
Medyczne Systemy informacyjne 5 5
Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem w podmiotach leczniczych 5 5
Projekt doradczo-wdrożeniowy z obszaru zarządzania i rozwiązań w sektorze ochrony zdrowia, wspomagania gromadzenia, przepływu i analizy dancyh w jednostkach ochrony zdrowia 20 25
W – wykłady
Ć – ćwiczenia
S – seminarium
L – laboratorium