o projekcie

Celem projektu jest rozwój nauk humanistycznych, przez wzmocnienie interdyscyplinarnej współpracy dyscyplin humanistycznych i pokrewnych, społecznych z naukami technicznymi w nowoutworzonym Laboratorium badań i analiz warunków pracy zawodów przemysłowych w Politechnice Śląskiej wspólnie z Partnerem Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

 

 1. BADANIA I ANALIZY WARUNKÓW PRACY ZAWODÓW PRZEMYSŁOWYCH –

CZĘŚĆ 1: PRZESZŁOŚĆ

CEL GŁÓWNY 1. Badanie metod i czasu pozyskiwania ołowiu, srebra, miedzi i żelaza w zlewniach górnej Brynicy, Stoły, Potoku Pniowieckiego, Wody Granicznej i w rejonie Rezerwatu „Segiet” od czasów pradawnych, oraz identyfikacja zagrożeń dla pozyskujących i przetwarzających poszczególne rodzaje kopalin od prehistorii po czasy współczesne.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Określenie w rejonie Rezerwatu „Segiet” wieku wybranych 6 nietypowych wyrobisk po wydobyciu kruszców srebra i ołowiu.
 1. Określenie początku i czasu intensywnego zanieczyszczania torfowisk badanego obszaru węglem drzewnym, hematytem i substancjami mineralnymi charakterystycznymi dla poszczególnych rodzajów kopalin.
 2. Analiza wypełnienia den dolin wybranych 3 cieków w zlewni górnej Brynicy.
 3. Wyznaczenie możliwych miejsc pozyskiwania miedzi w rejonie wychodni skał triasu i jury.
 4. Badania składu izotopowego ołowiu z warstw torfowiska „Żyglin ” i w skałach z minerałami miedzi pochodzącymi z obszaru objętego badaniami.
 5. Datowanie czasu wytworzenia się skorodowanych warstw (węglanu ołowiu) na powierzchni 6 kawałków ołowiu, o różnym stopniu skorodowania, zebranych z terenu wykopalisk archeologicznych w Żyglinku.
 6. Badania wpływu istotnych zmian poziomu wód podziemnych w holocenie na stopień zagrożenia górników pozyskujących kopaliny na badanym terenie.
 1. Warunki życia górników i hutników srebra i ołowiu w okresie przedindustrialnym
 2. Określenie zmian w lokalnym zanieczyszczaniu środowiska i możliwego wpływu na warunki bytowe ludności w poszczególnych przedziałach czasu obejmujących okres przedprzemysłowy i przemysłowy – w rozbiciu na epokę pary, elektryczności i komputerów – w oparciu o literaturę przedmiotu i uzyskane wyniki badań.
 3. Ocena zróżnicowania zbiorowisk roślinnych torfowisk i ich otoczenia w gminie Miasteczko Śląskie.
 4. Koncepcja ekspozycji architektoniczno-konserwatorskiej historycznego hutniczego obszaru poprzemysłowego w powiązaniu z najnowszymi technologiami w przemyśle współczesnym.

Dzięki badaniom okresu przedindustrialnego będzie możliwe poznanie pierwszych prac przemysłowych. Na bazie w/w analiz możliwe będzie określenie zaczątków przemysłu górniczego i hutniczego w najbardziej industrialnym regionie Polski – na terenie Górnego Śląska, poznanie czynników ryzyka, używanych narzędzi, specyfiki pracy, odzieży ochronnej, zakresu bhp, itd. Działania te pozwolą na określnie prac przemysłowych w dalekiej i bliskiej perspektywie przeszłości.

 1. BADANIA I ANALIZY WARUNKÓW PRACY ZAWODÓW PRZEMYSŁOWYCH –

CZĘŚĆ 2: TERAŹNIEJSZOŚĆ

CEL GŁÓWNY 2. Prezentacja ówczesnej specyfiki badań i analiz warunków pracy zawodów przemysłowych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Stworzenie bazy metod i testów diagnostycznych, wystandaryzowanych.
 2. Stworzenie możliwości udziału w badaniach diagnostycznych studentów, odwiedzających w laboratorium poprzez uruchomienie stanowisk diagnostycznych, badań i analiz warunków pracy wraz z możliwością obserwacji.
 3. Prezentacja istniejących zawodów przemysłowych w ramach tzw. kalejdoskopu zawodów przemysłowych.
 4. Zaprezentowanie nowoczesnej diagnostyki potencjału pracowników przemysłowych, w tym zawodów wysokiego ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa i hutnictwa, z uwagi na industrialny region Śląska.
 5. Uruchomienie laboratorium wraz z wyposażeniem.

Dzięki ukazaniu stanu obecnego, możliwe będzie poznanie całości zawodów przemysłowych, wraz ze specyfiką diagnostyki, potencjału pracowników przemysłowych, z uwzględnieniem specjalistycznego sprzętu.

 

 1. BADANIA I ANALIZY WARUNKÓW PRACY ZAWODÓW PRZEMYSŁOWYCH –

CZĘŚĆ 1: PRZYSZŁOŚĆ

CEL GŁÓWNY 3. Prezentacja badań i analiz warunków pracy zawodów przemysłowych przyszłości z uwzględnieniem Przemysłu 4.0.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Opracowanie konstrukcji i urządzeń do diagnostyki zawodów przyszłości, w formie zgłoszeń patentowych, wynalazków.
 2. Wykonanie demonstratorów w/w wynalazków, ukazujących działanie nowatorskiego sprzętu.
 3. Uruchomienie wystawy mobilnej ukazującej prace przemysłowe od zarania dziejów po przyszłość w ramach IV rewolucji przemysłowej.
 1. Wydanie publikacji i zorganizowanie konferencji.
 2. Zgłoszenie wzorów użytkowych i znaków towarowych.

Dzięki analizom przyszłości, zaprezentowane zostanie całość spectrum zawodów przyszłości, w ramach tzw. Przemysłu 4.0., co stanowić będzie unikalny w skali kraju pokaz zawodów przemysłowych, uwzględniających warunki pracy od zarania dziejów, po czasy obecne i przyszłość zawodową Industry 4.0.