Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna – Politechnika Śląska uruchomiła nowy profil studiów MBA

Politechnika Śląska we współpracy z partnerem strategicznym Grupą Veolia Polska uruchomiła nowy profil studiów MBA: Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna. To pierwsza tego typu specjalistyczna ścieżka dydaktyczna, która kształci kompetencje menadżerskie w zakresie optymalnego zarządzania produkcją, logistyką magazynowaniem energii pozyskiwanej z różnych źródeł, w tym z zastosowaniem technologii wodorowych.

Dyrektywy i regulacje prawne wprowadzane przez Unię Europejską oraz presja klimatyczna wraz z postępem technologicznym wpływają istotnie na kształt sektora energetycznego w naszym kraju. Ograniczone zasoby naturalne powodują konieczność poszukiwania nowych rozwiązań wpływających na efektowność wykorzystania surowców. Optymalne zarządzanie produkcją i logistyką energii, jej magazynowaniem oraz stroną popytową – stanowić będą w najbliższej przyszłości duże wyzwania dla menedżerów.

Uruchomienie przez Politechnikę Śląską nowego profilu MBA pod nazwą Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna to wyjście naprzeciw sytuacji gospodarczej oraz obecnym i prognozowanym trendom. Politechnika Śląska uczestniczy w tych procesach poprzez kształcenie i dydaktykę, ale także dzięki prowadzonym badaniom i ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. – Dzięki nowoczesnemu podejściu do kształcenia z udziałem przemysłu i biznesu, którego przykładami są prowadzone przez Politechnikę Śląską doktoraty wdrożeniowe, studia dualne, projekty PBL (Project i Problem Based Learning) czy nowe profile w ramach MBA – uczelnia pozyskuje zdolnych studentów, a otoczenie – doskonałych fachowców. Zapraszamy do tej współpracy partnerów o ugruntowanej renomie i pozycji na rynku, co czyni nasze studia atrakcyjnymi  – mówi prof. Janusz Kotowicz, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Jak podkreślił prof. Tadeusz Chmielniak z Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, wodór jest surowcem i paliwem o istotnym potencjale wspomagającym procesy dekarbonizacji, zwłaszcza w takich dziedzinach jak transport ciężki, lotniczy czy gospodarka komunalna. – Jeżeli popatrzymy na to jak wygląda  miks energetyczny w Polsce, to okazuje się, że oparty jest on głównie na paliwach kopalnych. Wytwarzane jest z nich ponad  70% elektryczności. Także część gałęzi przemysłu i produkcja ciepła opierają się na paliwach kopalnych, więc te procesy dekarbonizacji w Polsce są niezwykle istotne – powiedział prof. Tadeusz Chmielniak.

Partnerem strategicznym studiów Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna została Grupa Veolia. To międzynarodowa firma wdrażająca innowacyjne rozwiązania w zakresie energetyki, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. Poprzez swoją działalność w tych trzech uzupełniających się obszarach Veolia przyczynia się do zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych oraz poprawy ich dostępności. W Polsce Grupa jest obecna od ponad 25 lat, w czasie których stała się sprawdzonym partnerem miast i przemysłu w obszarach: obrotu i sprzedaży energii, produkcji i dystrybucji ciepła systemowego, a także usług efektywności energetycznej. Veolia tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska, co wpisuje się w model gospodarki o obiegu zamkniętym, a tym samym przyczynia się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. 

– Transformacja energetyczna, wyczerpywanie się zasobów naturalnych i związane z tym wykorzystywanie nowoczesnych technologii w produkcji energii i ciepła są obecnie najbardziej pilnymi kwestiami w gospodarce, nauce i biznesie – mówi Frédéric Faroche, prezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce. – Grupa Veolia realizuje na świecie oraz w Polsce innowacyjne projekty inwestycyjne w zakresie  dekarbonizacji oraz niskoemisyjnych źródeł energii i ciepła, w tym z odzyskiem ciepła z istniejących instalacji. Tę unikalną wiedzę i doświadczenie będziemy dzielić się ze studentami MBA o profilu Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna na Politechnice Śląskiej.

Studia będą kształcić kompetencje kadry zarządczej w kilku najważniejszych obszarach. – Obecnie menedżerowie muszą stawić czoła trzem kluczowym wyzwaniom – wyjaśnia dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ, kierownik studiów MBA i dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych, organizatora studiów w ramach Politechniki Śląskiej. – Pierwsze to transformacja cyfrowa – trzeba być gotowym na wszystko, co przynosi postęp technologiczny i społeczny. Drugie – dynamiczne zmiany, bo trzeba być przygotowanym na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w swojej organizacji w obliczu ciągłych zmian w otoczeniu społeczno-gospodarczym. I wreszcie trzecie wyzwanie to zarządzanie w czasie kryzysów i przełomów, ponieważ aby być silnym i odpowiedzialnym liderem, potrzebne są profesjonalne umiejętności świadomego rozwiązywania trudności zarządczych i wykorzystywania pojawiających się możliwości. Wiedza i odpowiednie przygotowanie są, jak zawsze, kluczem do sukcesu. Taki program kształcenia zaawansowanych kompetencji zarządczych z wykorzystaniem nowych technologii przygotowaliśmy w ramach MBA w Politechnice Śląskiej. Misją tych studiów jest rozwijanie silnych liderów zarządzania i technologii przyszłości, którzy będą mogli wpływać na postęp technologiczny i społeczny i będą gotowi stawić czoła wyzwaniom współczesności. Program oparty jest o trzy filary: wdrażanie technologii przyszłości, wykorzystanie innowacji i światowych trendów w zarządzaniu oraz silne i odpowiedzialne przywództwo. Nasze motto to „Poczuj moc zarządzania i nowych technologii” i to się sprawdza, gdyż znaczna część uczestników dwóch dotychczasowych edycji MBA zostaje zauważona przez rynek już podczas pierwszego semestru. Dostają bardzo szybko propozycje lepszych stanowisk albo lepiej płatnej pracy. Dyplom MBA daje też nowe możliwości biznesowe – dodaje dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ. 

– Projekty w zakresie transformacji energetycznej realizują w Veolii doświadczeni menedżerowie: eksperci w zakresie ciepłownictwa, energetyki, gospodarki wodnej i odpadowej – mówi dr hab. Krzysztof Zamasz, prof. PŚ, członek Zarządu, dyrektor handlowy Grupy Veolia w Polsce. – Jakkolwiek produkcja i wykorzystanie wodoru w energetyce są wciąż kosztownymi projektami, to już dzisiaj analizujemy i włączamy do wytwarzania energii i ciepła zielone, zdekarbonizowane paliwa. Jednak oprócz „twardego” aspektu produkcyjnego kluczowe jest także budowanie nowych kompetencji menedżerów innych branż, aby te projekty były dźwignią nie tylko energetyki, ale całej gospodarki. Tę wiedzę będziemy przekazywać studentom w ramach specjalistycznej ścieżki studiów MBA. 

Politechnika Śląska od wielu lat prowadzi badania nad pozyskiwaniem i zarządzaniem energią z odnawialnych źródeł, wykorzystując w tym celu także nowoczesną infrastrukturę. – W Laboratorium Nowych Technologii Energetycznych znajdują się moduły fotowoltaiczne, elektrolizery, zbiorniki wodoru i ogniwa paliwowe, które pozwalają na prześledzenie całego cyklu magazynowania energii w wodorze – tłumaczy dr inż. Daniel Węcel z Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej. – Obecnie prowadzimy badania nad sposobami magazynowania energii pochodzącej z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Energia elektryczna z instalacji fotowoltaicznych lub farm wiatrowych lokalnie jest produkowana z pewną nadwyżką, więc w celu wykorzystania potencjału tych elektrowni jest konieczne jej zagospodarowanie. Jedną z metod wykorzystana nadmiarowej energii jest zmagazynowanie jej w paliwie wodorowym, a następnie wykorzystanie wodoru do produkcji energii elektrycznej w okresie większego na nią zapotrzebowania. Obecnie jest to rozwiązanie odznaczające się bardzo dużym potencjałem rozwojowym i aplikacyjnym.

Rozpoczęcie zajęć na studiach: Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna odbędzie się 25 marca br., a zakończą się one w lutym 2025 r. Zajęcia będą odbywać się hybrydowo w trybie weekendowym: stacjonarnie w kampusie Politechniki Śląskiej oraz częściowo online. Uczestnicy wezmą udział w wizytach studyjnych w czołowych krajowych i zagranicznych podmiotach, a także w sesji wyjazdowej do Nyenrode Business Universiteit – uczelni partnerskiej studiów. Kursy będą prowadzone w języku polskim, a wybrane przedmioty w języku angielskim z opcją tłumaczeń symultanicznych. Studia potrwają 2 lata, podzielone na 4 semestry, w ramach których odbędą się 32 kursy w ciągu 700 godzin dydaktycznych, co daje 58 punktów ECTS.

Dużą i niesłabnącą popularnością cieszą się też dwa inne profile MBA prowadzone przez Politechnikę Śląską: Przemysł 4.0 oraz Usługi Publiczne. – Studia MBA o konkretnym profilu są bardziej wartościowe, gdyż poza standardową menedżerską ścieżką dydaktyczną oferują również ścieżkę specjalizacyjną – podsumowuje dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ.

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowe i dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą w regionie. Misją Politechniki Śląskiej jako prestiżowego europejskiego uniwersytetu technicznego jest prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych. Uczelnia przez ciągłe doskonalenie procesów i organizacji jest przyjaznym oraz otwartym miejscem pracy i rozwoju społeczności akademickiej. Jako jedyna uczelnia na Śląsku należy do prestiżowego grona 10 polskich szkół wyższych – laureatów konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegóły na temat profilu znajdują się w zakładce Programy i profile.

Gorąco zapraszamy do kontaktu oraz udziału w rekrutacji.

Zdjęcie: Maciej Mutwil

Studia MBA przepustką do wyższych stanowisk, zarobków i rad nadzorczych

Serdecznie zapraszamy do lektury wywiadu z dr hab. Małgorzatą Dobrowolską, prof. PŚ, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych, Kierownikiem Studiów Podyplomowych MBA Politechniki Śląskiej, który ukazał się na łamach kwartalnika „Business HUB” wydawanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

Poruszona tematyka skupia się na aspekcie nieustannego zdobywania profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zarządzania oraz randze dyplomu MBA. Czasopismo „Business HUB” jest wiarygodnym i sprawdzonym źródłem wiadomości gospodarczych, biznesowych, społecznych oraz marketingowych dla przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej firm, zwłaszcza z sektora MŚP. Dostępne jest w wybranych punktach w wersji drukowanej, jak również elektronicznej po kliknięciu w następujący LINK.

Kolejna edycja studiów MBA w Politechnice Śląskiej – rozpoczynamy rekrutację!

25 marca 2023 roku wystartuje kolejna edycja studiów Master of Business Administration Politechniki Śląskiej. Oferta studiów MBA obejmuje trzy profile w tym dwa cieszące się dużą popularnością programy: Przemysł 4.0. i Usługi Publiczne. Nowością jest trzeci profil: Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna, którego partnerem strategicznym jest Grupa Veolia.

Studia MBA w Politechnice Śląskiej to interdyscyplinarny program zaawansowanych kompetencji menedżerskich wykorzystujący najnowsze osiągnięcia wielu współczesnych dyscyplin: ekonomii i finansów, zarządzania, psychologii, prawa, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz wielu innych.

Misją MBA Politechniki Śląskiej jest rozwijanie silnych liderów zarządzania i technologii przyszłości, mających pozytywny wpływ na postęp technologiczny i społeczny, gotowych stawić czoła wyzwaniom współczesności. Program oparty jest o trzy wartości: wdrażanie technologii przyszłości, wykorzystanie innowacji i światowych trendów w zarządzaniu oraz silne i odpowiedzialne przywództwo. Studia zostały przygotowane w oparciu o standardy jednej z 3 najbardziej prestiżowych, światowych akredytacji AMBA (Association of Master of Business Administration).

Absolwent zdobywa prestiżowy dyplom ukończenia studiów MBA sygnowany przez Politechnikę Śląską – jedną z 10 uczelni badawczych w Polsce oraz Nyenrode Business University w Niderlandach – jeden z najlepszych biznesowych uniwersytetów w Europie. Komfortowa forma studiów pozwala łączyć studia MBA z codziennymi obowiązkami, dzięki formule weekendowej (zajęcia w soboty i niedziele) oraz hybrydowej (on-line i stacjonarnej), zajęcia odbywają się w języku polskim i angielskim z opcją gwarantowanych tłumaczeń.

W skład kadry dydaktycznej wchodzą najwyższej klasy krajowi i międzynarodowi eksperci. Studia oferują innowacyjne formy kształcenia, gdzie ponad połowa zajęć prowadzona jest przez praktyków w formie gier menedżerskich, learning by doing, design thinking, case study, symulacji zarządczych oraz projektów zespołowych. Dopełnieniem są wizyty w topowych krajowych i zagranicznych podmiotach oraz sesja wyjazdowa do uczelni partnerskiej, czyli Nyenrode Busines Universitet w Niderlandach. Absolwenci studiów są zwolnieni z obowiązku egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Program MBA Technologie Wodorowe i Transformacja Technologiczna

Transformacja energetyczna, wyczerpywanie się zasobów naturalnych i wykorzystywanie nowoczesnych technologii w produkcji energii i ciepła z użyciem wodoru należą do najbardziej aktualnych i pilnych kwestii w gospodarce i w biznesie. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, Politechnika Śląska wraz z partnerem strategicznym Grupą Veolia przygotowała unikatowy program studiów Master of Business Administration o profilu Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna. Poza kluczowymi zagadnieniami menedżerskimi, słuchacze tego wyjątkowego programu będą mieli okazję zapoznać się m.in. z problematyką dekarbonizacji, niskoemisyjnymi źródłami energii i ciepła oraz z rozwiązaniami związanymi z wykorzystaniem wodoru.

MBA Przemysł 4.0 / MBA Industry 4.0. 

Program przygotowuje nowoczesnych liderów transformacji cyfrowej. Kładzie nacisk na kompetencje zarządcze wypełnione nowymi technologiami Przemysłu 4.0., którymi są m.in. technologie przyrostowe, cyberbezpieczeństwo, autonomiczne roboty, poszerzona rzeczywistość, przetwarzanie dużych zbiorów danych, chmura obliczeniowa, symulacje i wizualizacje procesów. Kluczowymi zagadnieniami oprócz bazowych treści merytorycznych menedżerskich, są również modele biznesowe dla Przemysłu 4.0 oraz ocena technologii i produktu. Program posiada wielu renomowanych, wysoce prestiżowych partnerów biznesowych.

Program MBA Usługi Publiczne

Program MBA Usługi Publiczne kreuje liderów nowoczesnych jednostek administracji publicznej silnie sporofilowych na wykorzystanie nowych technologii w codziennym zarządzaniu publicznym. W ramach ścieżki specjalizacyjnej profilu słuchacz zdobywa wiedzę w tematyce m.in.: modeli funkcjonowania administracji publicznej w wybranych krajach europejskich, standardach pracy pracowników administracji publicznej, cyberbezpieczeństwa administracji publicznej w Polsce, rewolucji technicznej w zarządzaniu publicznym, E-administracji i administracji w wirtualnym środowisku, technologiach 4.0. w instytucjach publicznych. Partnerem strategicznym drugiej edycji programu jest Subregion Północny Województwa Śląskiego i Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Studia MBA to grupa menedżerów z różnych branż, podmiotów i profili zawodowych tworząca silną sieć kontaktów oraz możliwości wymiany doświadczeń.

Zapraszamy do kontaktu oraz udziału w rekrutacji.

Życzenia świąteczne i noworoczne

Wszystkim naszym słuchaczom, absolwentom oraz partnerom życzymy świąt białych, spokojnych i radosnych, spędzonych w ciepłej rodzinnej atmosferze. Niech nadchodzący rok będzie wypełniony sukcesami zawodowymi, a satysfakcja z pracy daje motywację do podejmowania kolejnych wyzwań.

Dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ
wraz z zespołem MCBI

Wyjazd słuchaczy MBA do Nyenrode Business Universiteit

Słuchacze studiów Master of Business Administration mieli okazję w ramach ostatniego semestru spędzić cztery dni w Niderlandach w jednej z najbardziej prestiżowych uczelni w Europie będącej partnerem wszystkich naszych programów MBA – Nyenrode Business Universiteit. Studenci uczestniczyli w niezwykle interesujących wykładach i zajęciach prowadzonych przez wybitnych profesorów tj. prof. dr. Marty Berent-Braun, prof. dr. Lidewey van der Sluis, prof. Haico Ebbers oraz dr. Nicolasa Chevrollier. W ramach programu słuchacze odwiedzili również europejską centralę firmy Shimano w Eindhoven. Podczas wizyty głównym punktem programu było krótki wykład oraz spotkanie z Mr. Marc van Rooij, CEO Shimano Europe. Studenci mieli również okazję zwiedzić Hi Tech Campus oraz poznać filozofię i model funkcjonowania tego typu podmiotu w Niderlandach. W ramach wyjazdu nie zabrakło również zwiedzania Amsterdamu oraz efektownego kampusu Nyenrode Business Universiteit.    

Zapraszamy do udziału w 12 Europejskim Kongresie MŚP w Katowicach 20-22.11.2022

Face the Challenge. Biznes w obliczu wielkich wyzwań – to hasło największego wydarzenia w Europie skierowanego dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 12. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się 20-22 listopada 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach pod Patronatem Parlamentu Europejskiego.

  1. Pierwsza edycja Europejskiego Kongresu MŚP odbyła się w 2011 roku.
  2. Tegoroczna edycja będzie skupiona wokół hasła „Face the Challenge”, które oddaje realia w jakich przedsiębiorcy muszą się odnaleźć.
  3. Na wydarzeniu będzie można posłuchać wystąpień key spekerów, wziąć udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych oraz zasięgnąć rady ekspertów w trakcie indywidualnych konsultacji.
  4. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą liczyć na międzynarodowe spotkania B2B z firmami z Chin i Europy.

Kongres to miejsce stworzone z myślą o przedsiębiorcach. Specjalnie dla nich wystąpią najlepsi praktycy, zostaną zorganizowane dyskusje i debaty z udziałem przedstawicieli Komisji i Parlamentu Europejskiego, najwyższych władz państwowych, ministerstw i agend rządowych. Nieprzerwanie od 2011 roku Kongres jest miejscem inspiracji, spotkań i networkingu.

– Kongres tworzy przestrzeń, w której przedsiębiorcy znajdują wiedzę, umiejętności i inspiracje do rozwoju i stawienia czoła aktualnym wyzwaniom – mówi Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, która jest organizatorem wydarzenia.

Jedenaście ubiegłych edycji zgromadziło kilkadziesiąt tysięcy uczestników w tym przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki i środowisk gospodarczych. W tym roku zaplanowano kilkadziesiąt wystąpień na scenie, sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotka z udziałem ekspertów z kraju i zagranicy.

Kongres będzie podzielony na osiem ścieżek tematycznych, w których zostaną poruszone największe obecnie problemy i wyzwania stojące przed przedsiębiorcami. „Face the Challenge” – główny temat skoncentruje się na problematyce: transformacji energetycznej i jej wyzwań, bezpieczeństwa łańcuchów dostaw, rosnących kosztów prowadzenia biznesu, niestabilnych warunków gospodarczych oraz przyszłości Polski w UE. Drugim trzonem będzie „Firma to ludzie” czyli aktualne wyzwania rynku pracy, edukacja, rozwój i przywództwo, problemy sukcesji, a także budowanie zespołów w warunkach pracy zdalnej i hybrydowej. Kolejny filar wydarzenia skupi się na prawie i podatkach – a konkretniej na: Polskim Ładzie i jego konsekwencjach, najważniejszych planowanych zmianach prawnych oraz wskazówkach jak się zabezpieczyć na trudne czasy konkretnymi zapisami w umowach.

To tylko trzy z ośmiu ścieżek tematycznych, na których skupią się eksperci Europejskiego Kongresu MŚP. Wszystkie znajdują się na stronie www.ekmsp.eu. Już teraz zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu. Udział jest bezpłatny, wystarczy zarejestrować się  na www.ekmsp.eu/. Organizatorem #EKMSP jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Zakończyliśmy formalnie projekt UMNEKO

Zakończyliśmy formalnie projekt UMNEKO („UMiejętności NEgocjacyjne i KOmunikacyjne w podnoszeniu kwalifikacji kadry uczelni wyższej”), realizowany w ramach Komponentu 1 Programu EDUKACJA: „Kształcenie Kadry Szkół Wyższych” finansowanego przez Fundusze EOG.Oferta szkolenia umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych skierowana była do kadry akademickiej i administracyjnej PŚ, chcącej inwestować w swój rozwój zawodowy i osobisty. Zajęcia prowadziła dr Aldís G. Sigurðardóttir, wysokiej klasy ekspertka reprezentująca islandzkiego partnera projektu firmę ZOPA ehf., a jednocześnie doświadczony czynny uniwersytecki pracownik akademicki.Doskonałe umiejętności komunikacyjne są kluczowe dla udanej współpracy, rozwiązywania problemów i przy negocjacjach w pracy zawodowej i życiu prywatnym. Zdolność do udanych negocjacji opiera się na połączeniu umiejętności analitycznych i interpersonalnych, będących kluczem dla osiągania satysfakcjonujących wyników działań w dzisiejszym – coraz bardziej globalnym – świecie nauki i biznesu.Celem szkolenia było dostarczenie zestawu ram koncepcyjnych oraz praktycznych narzędzi do rozwijania umiejętności i kompetencji, a przez to do stania się skutecznymi negocjatorami. Nacisk został położony na koncepcję zachowań ekonomicznych oraz różne style i strategie negocjacji. Kurs pozwolił zdobyć wiedzę i praktykę z najczęstszych taktyk i metod negocjacyjnych stosowanych w celu uzyskania zgody, tak aby osiągać efekty typu win-win. Intensywny cykl całodniowych zajęć dla kilkunastoosobowej grupy uczestników, został przeprowadzony w formie stacjonarnej w Gliwicach w dniach 27-29/06/2022. Uwieńczeniem szkolenia było przyznanie stosownych certyfikatów, potwierdzających osiągnięcie oczekiwanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji. Językiem roboczym szkolenia był j. angielski.Wnioski i recenzje uczestników szkolenia oraz ich percepcja programów oferowanych w ramach Funduszy EOG, zostały zebrane po zakończeniu kursu poprzez wypełnienie ankiety online, której wyniki utwierdzają w przekonaniu o potrzebie działań dążących do poszerzania zakresu kompetencji miękkich.Jako pomysłodawca i koordynator projektu UMNEKO, dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolenia za ich zainteresowanie i udział, a osobom współpracującym przy realizacji projektu za ich pomoc i zaangażowanie. Do następnego pomysłu i projektu!

Webinarium Business Graduates Association

7 czerwca 2022 roku odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów i absolwentów dotyczące szans, uprawnień i korzyści wynikających z członkostwa Politechniki Śląskiej w BGA (Business Graduates Association). Spotkanie odbędzie się online na platformie Zoom.

Zapraszamy do udziału w webinarium prezentującym świat BGA i edukacji biznesowej. Podczas spotkania przedstawione zostaną korzyści płynące z przystąpienia Politechniki Śląskiej do międzynarodowej społeczności studentów BGA. Spotkanie poprowadzi Ben Maheson, menedżer ds. kont członkowskich BGA, opiekun PŚ w tej organizacji.

Business Graduates Association (BGA) to siostrzana organizacja Stowarzyszenia AMBA (Association of MBAs). Więcej informacji o stowarzyszeniu BGA oraz jego działaniach i ofercie można znaleźć na stronie https://businessgraduatesassociation.com/.

Politechnika Śląska otrzymała walidację BGA (Business Graduates Association), potwierdzającą jej pozytywny wpływ na studentów, absolwentów i społeczeństwo w oparciu o niezależne międzynarodowe standardy jakości. Inicjatorem procesu walidacji (a docelowo akredytacji) BGA dla oferowanego przez Uczelnię portfolio programów menedżersko-biznesowych jest dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ, dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych PŚ, a jednocześnie kierownik studiów podyplomowych MBA oferowanych przez Politechnikę Śląską w trzech profilach: Przemysł 4.0, Usługi Publiczne, Ochrona Zdrowia.

Termin spotkania: wtorek 7 czerwca godz. 12:00-13:00

Forma: online (Zoom)

Język roboczy spotkania: angielski

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/87369195717?pwd=WG5ZT2pGM000TS9RdS90TEV3OXpPdz09

(kod dostępu: 838626)

Kontakt w PŚ w sprawie webinarium: Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych, tel. 32 400 30 95, e-mail: rjo13-mcbi@polsl.pl