Asystent ds. formalno-prawnych – dr Marzena Będkowska-Obłąk

Jestem doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo oraz adiunktem. W ramach działalności naukowej prowadzę badania nad dyskursem w obszarze języków specjalistycznych (humanistycznych i technicznych) w tym dyskursem naukowym i popularno-naukowym. Moje badania ukierunkowane są na: lingwistykę tekstu specjalistycznego oraz sprawność pisania i komunikowania się przy pomocy tekstu specjalistycznego.

Badam relacje pomiędzy nadawcą i odbiorcą komunikatu wyrażonego przy pomocy tekstu, których specyfika zależy w dużej mierze od roli (role interakcyjne) jaką przyjmują partnerzy w akcie komunikacji, tj. nadawca: specjalista-odbiorca: specjalista, nadawca: specjalista/naukowiec- odbiorca: specjalista/naukowiec, względnie nadawca: specjalista/naukowiec-odbiorca: specjalista/nie-naukowiec, itp.

Dodatkowym aspektem, któremu poświęcam uwagę w prowadzonych badaniach w akcie komunikacji w obszarze dyskursu specjalistycznego jest aspekt interkulturowy, który w bardzo dużej mierze determinuje osiągnięcie sukcesu w pracy zawodowej.

W ramach prowadzonych badań analizuję schematy i skrypty językowe charakterystyczne dla tekstu specjalistycznego, konwencje typowe dla tego typu tekstu na płaszczyźnie jego struktury i treści, rutynowe działania mowne, m.in. argumentowanie, wartościowanie, wyrażanie analogii,  relacji adwersatywnych, w tym koncesywnych oraz użycie typowych środków językowych używanych przez uczestników przekazywanego komunikatu.

Celem moich poszukiwań jest poznanie specyfiki komunikacji przy pomocy tekstu specjalistycznego w celu możliwie skutecznego i wszechstronnego przygotowania uczących się języków obcych do specjalistycznej komunikacji branżowej, gdyż posiadanie wyłącznie wykształcenia w zakresie tłumaczeń tekstów fachowych nie gwarantuje pozytywnego rezultatu w działaniu na szczeblu zawodowym w obszarze techniki.

Do chwili obecnej opublikowałam monografię naukowa oraz 21 artykułów/rozdziałów w monografii zbiorowej.  Współpracuję z Technische Universität Berlin w ramach realizowanego międzynarodowego projektu – Deutsch in Fach und Beruf wraz z:

  1. Uniwersytetem Opolskim- Institut für Germanistik der Universität Opole/Oppeln,
  2. Institut für Anglo-Amerikanische und Germanistische Studien der Lucian-Blaga-Universität Sibiu/Hermannstadt, România,
  3. Institut für Sprache und Kommunikation der Technischen Universität Berlin.